Bæredygtighed

For BoligGruppen er arbejdet med bære­dygtighed en helt naturlig del af hverdagen. Vi arbejder ud fra den over­bevisning, at det skal give mening for hele værdikæden – både nu og på lang sigt. Klima­tilpasning og innovative miljø­løsninger står højt på vores agenda. Det udmønter sig i konkrete resultater med fokus på CO₂-reduktion, grøn energi og begrænsning af kemikalier og byggeaffald. I den for­bindelse er BoligGruppen medlem af BYG FYN og har fået tildelt et miljø­diplom for et bæredygtigt byggeri på Billedskærervej 17 i Odense M, hvor der er blevet bygget med fokus på miljøet.

Verdensmål 11

Gør byer, lokal­samfund og bosæt­telser inklude­rende, sikre, robuste og bæredygtige


Hos BoligGruppen ser vi vores udviklingsprojekter i tæt sammenhæng med de byer og områder, som vores byggerier er en del af. Vi har fokus på de synergier, vi kan være med til at skabe. Vi søger at bidrage til byers vækst ved bl.a. at understøtte kommunale strategier og have fokus på byers potentiale.

Verdensmål 17

Styrk det globale partner­skab for bære­dygtig udvik­ling og øg mid­lerne til at nå målene


BoligGruppen arbejder strategisk med samarbejder på tværs af faggrupper, brancher, alder m.m. Vi bruger nye partnerskaber og samarbejder til at skabe innovation, vidensdeling og eksekvering. Vi bidrager også gerne selv den modsatte vej.

Ejendoms-CO₂ kortlægning: Grønt Samarbejde

BoligGruppen finder det vigtigt at vide samt blive klogere på, hvad vores ejendommes CO₂-aftryk er. Dette er nyttig viden for os selv og for hele vores værdikæde. I den forbindelse har vi indgået et samarbejde med Nordic Green Solutions og Innovation Lab omkring SMV Grøn Projektet. Projektets formål er at få fastlagt en metode, hvor CO₂-belastning pr. ejendom bliver kortlagt således at vi blandt andet kan imødekomme de kommende krav i forbindelse med EUs taksonomi. Yderligere ønsker vi at klassificere niveauet af CO₂-belastning. Dette er en proces, og når processen når sin ende, vil vi stå med en drejebog for, hvordan vi kan arbejde med ejendommene fremadrettet i forhold til at få beregnet den enkelte ejendoms CO₂-aftryk.